مدیران ارشد

مدیر عامل هلدینگ 

سید محمد میرابوالقاسمی

کارشناسی مدیریت دانشگاه تهران

مدیر عامل کاوشگران

امید طهرانی

کارشناسی مدیریت دانشگاه تهران

مدیر برنامه ریزی و سرمایه های انسانی هلدینگ 

محمود صدیقی

کارشناسی ریاضیات کاربرد در کامپیوتر دانشگاه باهنر کرمان

کارشناس ارشد مهندسی کنترل دانشگاه آکسفورد

مدیر امنیت هلدینگ

ابراهیم مقصودلو

کارشناسی برق الکترونیک از دانشگاه تبریز

ارشد برق مخابرات از دانشگاه خواجه نصیر

مدیرعامل کاوان

مهدی کلهر

کارشناسی حسابداري از دانشگاه صنعت نفت

ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبايي

مدیر مالی کاوشگران و کاوان