کانکتا لوگو کانکتا

کانکتا بستر امنی برای کارفرما و فریلنسر ایجاد میکند تا فرایند تعریف، اجرا و پرداخت هزینه پروژه با سهولت و کیفیت انجام شده و هر دو طرف از مزایای آن بهره مند شوند.

بعد از تعریف پروژه توسط کارفرما، فریلنسر هزینه انجام پروژه را پیشنهاد داده و کانکتا انجام هر چه بهتر این فرایند را تا رسیدن به نتیجه مطلوب برای طرفین، مدیریت می¬کند.

بازار کار آنلاین کانکتا این امکان را فراهم می¬کند تا فریلنسرهای برگزیده، بهترین خدمات را به برترین کارفرماها ارائه دهند.

  • کار کانکتا متصل کردن بهترین ها به یکدیگر است.