مدیر عامل هلدینگ 

سید محمد میرابوالقاسمی

کارشناسی مدیریت دانشگاه تهران

معاونت فناوری هلدینگ

امید طهرانی

کارشناسی مدیریت دانشگاه تهران

معاونت اجرایی هلدینگ 

محمود صدیقی

کارشناسی ریاضیات کاربرد در کامپیوتر دانشگاه باهنر کرمان

کارشناس ارشد مهندسی کنترل دانشگاه آکسفورد

معاونت امنیت هلدینگ

ابراهیم مقصودلو

کارشناسی برق الکترونیک از دانشگاه تبریز

کارشناس ارشد برق مخابرات از دانشگاه خواجه نصیر

مدیرعامل کاوان

مدیر مالی ارنیکا

سید علی محمدیان

کارشناسی حسابداري از دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر مالی شرکت‌های غیر بازرگانی

صادق زاده

بابک صادق زاده

کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور شهر ری

مدیر مالی شرکت های بازرگانی